Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelingen en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

 Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

 

Dacelo Coaching richt zich op coaching, training en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Dacelo Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 68458606

 

Artikel 3 | Definities

 

Opdrachtnemer in deze is Dacelo Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Dacelo Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door de opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming naar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn  of waarvan de opdrachtgever rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn vor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

 

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door oprachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en / of per mail is vastgelegd.

 

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten, e.d.

 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking  van IBAN

NL60 RABO 0317 6956 06 t.n.v. Dacelo Coaching o.v.v. factuurnummer

De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

 

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddelijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtgever de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dienst opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijden worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

 

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met een open inschrijving

 

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 

1. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken of meer voor aanvang: 25% van de offerte

2. Bij aanmelding en inschrijving bij aanvang van de training of workshop: 100% van de offerte

 

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

 

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijke door te geven aan opdrachtgever. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer;

 

1. Bij annulering na inschrijving in de vier weken voor aanvang zijn de kosten van 25% van de offerte.

2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de kosten 100%. Dit geld ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang of het niet verschijnen bij een training of workshop.

 

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht op coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

 

1. Indien de opdrachtgever de door hem / haar gemaakte afspraken binnen 24uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening gebracht worden. 

 

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

 

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

 

Artikel 10 | Geheimhouding

 

1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens op in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

 

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot een schadevergoeding of schadeloosstelling.  

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

2. De aansprakelijkheid van opdracht nemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

 

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid  van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

5. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

 

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 

1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dienst zij / hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

 

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

 

 

 

Privacy verklaring

Dacelo coaching, gevestigd aan

Graaf Huibertlaan 15

4121 EN Everdingen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.dacelocoaching.nl

Graaf Huibertlaan 15

4121 EN Everdingen

0638926365

 

Antje Hiemstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Dacelo

coaching zij is te bereiken via dacelo@live.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dacelo coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij

ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan

ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

dacelo@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken:

Dacelo coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

- Dacelo coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier

wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben

voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dacelo coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen

door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Dacelo coaching) tussen zit.

 

Dacelo coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Outlook voor mailwisseling.

'Word' om een rekening op te maken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dacelo coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende

(categorieën) van persoonsgegevens:

Naam adres en betaalgegeven > 7 jaar > ivm wettelijke bepalingen

belastingdienst

Personalia > Voor de duur van een coach traject

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dacelo coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Dacelo coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een

cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dacelo

coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw

persoonsgegevens sturen naar dacelo@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee

te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw

verzoek.

 

Dacelo coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dacelo coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice

of via dacelo@live.nl